Политика за поверителност

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни
Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на gift-photo.com, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо румънско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ?.
Колко време пазим Вашите лични данни?
По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в gift-photo.com и на нашата страница Facebook - Любовта е... Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.
На кого изпращаме Вашите лични данни?
В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
доставчици на куриерски услуги;
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.
Към кои държави предаваме Вашите лични данни?
Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.
Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.
Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти. Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.
Изтриване на данни
Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
Те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
упражнявате законно право на възражение; или
те са били незаконно обработвани; или
е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:
за да се изпълни законово задължение; или
за да се установи, упражни или защити правна претенция;
Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.
Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в gift-photo.com и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от gift-photo.com, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и gift-photo.com няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в gift-photo.com с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.
Ограничаване на обработването на данни
Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:
тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:
ако имаме Вашето съгласие; или
за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
за да се защитят правата на gift-photo.com или на друго физическо или юридическо лице.
Преносимост на данните
Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако: обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и обработването се извършва с автоматично средство.